Niños Kindercoaching

Op de diensten en producten van Niños Kindercoaching zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:


Algemeen


Niños Kindercoaching is opgericht door Evelyne Hansma en is gevestigd te Zuidlaren. Aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona. Niños Kindercoaching biedt begeleiding aan jeugdigen (vanaf 4 jaar), hun ouders, de "ik leer leren" trainingen en de kernvisie methode.


Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Niños Kindercoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. In de afsrpaakbevestigingsmail zijn de algemene voorwaarden opgenomen als bijlage.


Uitvoering van de overeenkomst: de coachingssessies


Niños Kindercoaching zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. Het kind is de cliënt. Niños Kindercoaching werkt in dienst van de belangen van het kind en volgens de Rechten van een kind. Een kind- of oudersessie duurt 50 minuten, tenzij anders overeengekomen. Het traject wordt beëindigd in overleg met het kind, de ouder(s) en kindercoach.


Vertrouwelijkheid


Niños Kindercoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies. Het coachingsproces wordt altijd besproken met de ouder(s)/verzorger(s). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met het kind. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s). Niños Kindercoaching streeft er bij het delen van informatie na zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Niños Kindercoaching dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.


AVG-Wetgeving


Niños Kindercoaching is wettelijk verplicht om naw gegevens en data van afspraken (factuurgegevens) van de cliënten 7 jaar te bewaren voor het voeren van een financiële administratie. Voor de declaraties voor kernvisie cliënten rapporteert Ninõs Kindercaching afspraakgegevens aan hoofdkantoor kernvisie methode voor de declaratie aan de betreffende gemeenten. Verder worden er op geen enkele manier gegevens van cliënten verwerkt, verrijkt,bewaard, verhandeld op welke wijze dan ook.


Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar


Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Niños Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Aansprakelijkheid


Het advies en de begeleiding van Niños Kindercoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. Niños Kindercoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Niños Kindercoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Niños Kindercoaching. Niños Kindercoaching heeft zich aangesloten bij de collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de Beroepsvereniging voor Kindercoaches Adiona. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Niños Kindercoaching aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.


Regels rond een afspraak voor kinderen


Als de ouder niet bij de coaching aanwezig is, dient de ouder tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Observatie en verslaglegging


In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor kindercoaching.


Tarieven


De actuele tarieven staan op de website http://www.ninos.coach/tarieven. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW (tenzij anders aangegeven). Telefonisch overleg (circa 15 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de kindercoaching. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Bij afspraken op een andere locatie dan Hogeweg 41 Zuidlaren gelden andere uurtarieven. Bij een losse sessie wordt de factuur na de sessie per mail verstuurd aan de ouder(s) en of verzorger(s) met een betalingstermijn van 8 dagen. Bij een pakket/training wordt na de eerste sessie de factuur verstuurd met daarop de sessies uit het pakket en ook een betalingstermijn van 8 dagen (tenzij anders overeengekomen) door het bedrag over te maken. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is Niños Kindercoaching gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.


Verplaatsen of afzeggen van een afspraak


Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief coachingssessie) in rekening gebracht.

Naar tarieven

Algemene Voorwaarden